Oerd en Hôn - VVV Ameland

Oerd en Hôn

Het natuurgebied Het Oerd is een oud begroeid duingebied met enkele hoge duinen en vochtige duinvalleien. Vanaf de hoge duinen heb je een prachtig uitzicht over de nabijgelegen kwelders, waar met hoogwater duizenden vogels rusten.

In de oostelijke oude duinen van Het Oerd is de zilvermeeuw sterk vertegenwoordigd. Er is een kolonie van ruim 3.300 paren. De omgeving is ideaal voor de blauwe en bruine kiekendief. Andere algemene broedvogels zijn eidereend, bergeend, wulp, kluut, visdief, tapuit en sprinkhaanrietzanger.

Het natuurgebied De Hon is nog voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe duinen vormen zich en de kwelder breidt zich langzaam uit. De trots van het natuurgebied De Hon is de kolonie lepelaars. Sinds 1994 zijn het vaste bewoners van natuurgebied De Hon. Ook de velduil broedt er en het lamsoor is er aan het eind van de zomer talrijk. De plant zet grote delen van het gebied in een paarse gloed.

Buiten het broedseizoen zijn er veel vogels die hun heil proberen te vinden op het Wad. Als ze na het zoeken van voedsel weer terug komen omdat het hoog water wordt, rusten ze op Het Oerd en De Hon. Vooral in de herfst gaat het om tienduizenden vogels, waaronder scholekster, grutto, wulp, tureluur en bonte strandloper. In het voorjaar trekken duizenden rotganzen over. Zij doen Oost Ameland aan, onderweg naar hun broedgebied in het Poolgebied.

Choose your language

We noticed your device is in a differnt language.
Please select your prefered language.