Brochure VVV Ameland - page 31

Ameland, veilig en duurzaam
Ameland:
veilig en duurzaam
met 23.000 zonnepanelen een vande
grotere zonneparken vanNederland. Het
park dekt nu al de elektriciteitsbehoefte
van de ruim 1500 huishoudens op
Ameland. Ook goed zichtbaar is de
duurzame openbare verlichting, die zeer
energiezuinig is, minder lichtvervuiling
geeft en trekvogels zoweinigmogelijk
verstoort. Andere resultaten zijnde
tientallenmethaanbrandstofcellen op
Ameland en demeer dan tachtig hybride
warmtepompen die inmiddels zijn
geïnstalleerd (eind2017).
Van projecten naar een slimnetwerk
Een nieuwe stap is de ontwikkeling van
EnergieNet Ameland. Dit is een netwerk
voor elektriciteit enwarmtedat dekomende
jarenopAmelandwordt ontwikkeld en dat
de verschillende duurzame techniekenop
het eilandmet elkaar verbindt.
Bij de ontwikkeling vanhet netwerk zijnde
partners van het convenant Duurzaam
Ameland betrokken, maar nadrukkelijk
ook deAmelanders zelf. In 2017 is een
begingemaaktmet bijeenkomsten in de
dorpenwaar intensief is gediscussieerd
over deenergievoorzieningvande toekomst.
Op diemanier wordenAmelanders enhun
eigenAmelander EnergieCoöperatieAEC
direct betrokkenbij de duurzame ontwik-
kelingop het eiland.
Meer weten?
Kijk opwww.duurzaamameland.nl
29
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 31